Sanatwork

Sanatwork Hizmetleri Politikası

İşbu Sanatwork Hizmetleri Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Genel Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır.

 

“SANATWORK”; aşağıda bahsedilen hizmetler ile zaman içinde uygulamaya geçireceği diğer hizmetleri ile ilgili olarak, dilediği zamanda "Kullanıcı"ya/”Üye”ye herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan, fiyat ve/veya kural ve/veya “SÜREÇ” ve/veya “İçerik” değişikliği yapabilir. "SANATWORK"’in hizmetleri ile ilgili yaptığı değişiklikler "Platform"da yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. "Platform"a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi "SANATWORK" tarafından yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

1. "SANATWORK" “Üye Beyanları” Hizmetleri

1.1. "Üye", "SANATWORK Üyelik Hesabı" üzerinden "SANATWORK" tarafından belirlenen kurallara uygun olarak “Üye Beyanlar”ını yaratacak ve “SANATWORK Veritabanı”na yükleyecektir.

1.2 "SANATWORK", "Üye" tarafından oluşturulan “Üye Beyanları” değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "Platform"da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "SANATWORK", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, "Platform"da yayınlayacaktır.

1.3 "SANATWORK", "Platform"da yayınlanan “Üye Beyanları”nın hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve "Platform"da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "SANATWORK" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "SANATWORK"den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca mevcut durumun “SANATWORK”ün marka değerine ve topluma karşı görüşüne yaratacağı zarardan ötürü “Üye”den alınmak üzere, en az 10.000 TL manevi tazminat hakkı saklıdır.

1.4 "SANATWORK", "Üye"nin “Üye Beyanları” içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve "SANATWORK" ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir.

1.5 "Üye", "SANATWORK Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6 "Üye", "Platform"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Platform"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Platform"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca mevcut durumun “SANATWORK”ün marka değerine ve topluma karşı görüşüne yaratacağı zarardan ötürü “Üye”den alınmak üzere, en az 10.000 TL manevi tazminat hakkı saklıdır.

1.7 "Üye", "Platform"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde “Üye Beyanları”nda belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin “Üye Beyanları” vermesi yasaktır. Bu kapsamdaki “Üye Beyanları” veren "Üye"ler için "SANATWORK", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

1.8 "Üye", tüketicinin korunması, fikri mülkiyet hakları, eşitlik, insan hakları, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca mevcut durumun “SANATWORK”ün marka değerine ve topluma karşı görüşüne yaratacağı zarardan ötürü “Üye”den alınmak üzere, en az 10.000 TL manevi tazminat hakkı saklıdır.

1.9 “Üye”, kendisine ait “Üye Beyanları”nı "Platform"un Ek-6 ile detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Platform" üzerinden yayınlayabilir. “Üye”nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, "Platform"ın Ek-5 ve Ek-6 bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca EK-5 Bireysel Üyelik ve Kurumsal Üyelik’de belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

1.11 "Üye", farklı bir "Kullanıcı" adı kullanmak suretiyle birden fazla "SANATWORK Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan, "Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar “Platform”a girmek için farklı bir "Kullanıcı" adı ile bir veya daha fazla "SANATWORK Üyelik Hesabı" açtığının, “SANATWORK” tarafından tespit edilmesi halinde; SANATWORK’ün, bu kişinin tüm "SANATWORK Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

2. Listeleme Hizmetleri

2.1 Bu “Hizmet” “Üye”lerin "SANATWORK Üyelik Hesabı" üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin "SANATWORK" "Platform"ında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; "SANATWORK" "Platform"ının dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Üye”lere ait ilanların “Kullanıcı” tarafından "SANATWORK" tarafından belirlenen sıra dahilinde "SANATWORK" ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; "SANATWORK" veritabanına gelen sorguların "SANATWORK" veritabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Üye”ler otomatik olarak listelenir. “Üye”ler ilanların listelemede farklı şekilde (ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer almasını isterlerse; Ek-5’de geçen “Kurumsal Üyelik” ve “Bireysel Üyelik” açısından esasları yerine getirmelidir..

2.2 “Üye Beyanları”nın hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle “Üye”ye aittir. “Üye”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda "SANATWORK" ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Üye”ye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.

2.3 "SANATWORK" "Platform"unda görüntülenecek “Üye Beyanları”nın kaç adetinin ücretsiz olacağı; kaç adetinin ise ücretli olacağını belirlemek hak ve yetkisi "SANATWORK"e aittir. "SANATWORK" bu yetkisini dilediği zaman kullanabilir. “Üye”nin "Platform"da görüntülenen ücretsiz ilanları "SANATWORK"in “Üye”ye yapacağı bildirim neticesinde ücretli olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bu durumda “Üye” "SANATWORK" tarafından kendisine ücretli olacağı bildirilen mevcut ilanları için "SANATWORK" tarafından kendisine bildirilen süre içinde ücret ödeyerek ilanların aynı hüküm ve koşullar çerçevesinde "Platform" üzerinden görüntülenmesini sağlayabilir. “Üye” "SANATWORK"in belirleyeceği süre içerisinde ilgili ilanlara ilişkin ücreti ödemez ise "SANATWORK" bu sürenin bitiminde ücretli olacağını “Üye”ye bildirdiği ilanların "Platform" dahilinde görüntülenmesini durdurabilir.

3. Kontrol Hizmetleri

3.1 “Üye”ler Platform dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde "Platform" "Kullanıcı"ları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla "SANATWORK" tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Kontrol) hizmetlerinden yararlanabilirler.

3.2 Bu “Hizmet” sayesinde “Üye”ler "SANATWORK Üyelik Hesabı" üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler. İçeriği, “SÜREÇ”leri ve ücreti “SANATWORK” tarafından belirlenen “Kontrol Hizmetleri”nden birinin ya da birkaçının “Üye” tarafından “Kontrol Talebi” oluşturulması halinde, söz konusu “Kontrol Talebi”; “Üye” tarafından seçilmiş olan ve “SANATWORK”ün gerçekleştireceği “SÜREÇ”ler sonundaki koşullara göre, Listelemede “Üye Beyanları” farklı biçimlerde yada daha imtiyazlı görüntülenecektir. “SANATWORK” tarafından belirlemiş olduğu süre bitiminden önce ya da sonra farklı bir “Üye”ye aktarılamaz. EK-5de, “Kullanım Koşulları”nda, “Site Kuralları”na, EK-7ye ve “Sanatwork Hizmetleri"nde belirtilen koşullarının “Üye” tarafından sağlanmaması, “SÜREÇ”in başarısızlıkla yada bilgilerin hatalı olması yada sağlanamaması durumunda “SANATWORK” ilgili “Hizmet” kapsamında aldığı herhangi bir ücretin iadesini yapmayacaktır.

3.3 Kontrol içerik ve ücretleri “SANATWORK” tarafından belirlenir. “SANATWORK” söz konusu içerik ve ücretleri "Platform"da “Üye”lere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir.

3.4 “SANATWORK” tarafından "Platform"da sunulan Kontrol Hizmetine www.sanatwork.com/control sayfasından ulaşılabilir.

4. Ek Hizmetler

"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Platform"dan duyurulan ve kullanım koşulları "Platform"ın ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili “Hizmet” için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "SANATWORK" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Platform"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Platform"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.